Sunday, March 16, 2008

APA ITU?


DASAR EKONOMI BARU

    

LATAR BELAKANG

Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia, penjajah

British menggalakkan perkembangan masyarakat secara

'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Pihak

British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari

negara China dan India untuk kepentingan ekonomi

penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah,

perdagangan dan perladangan.

Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan

ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar,

jalan-jalan, rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok

kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah

menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan

bandar dan luar bandar bertambah besar.

Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5

tahun telah diperkenalkan. Rancangan Malaya Pertama,

kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk

menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan

ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari

segi strategi di mana corak atau sistem semasa

penjajahan masih berterusan.
  RASIONAL
        Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49.3% dari semua

keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan

di bawah garis miskin.Dari jumlah semua keluarga miskin

86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan

bandar. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah

saperti berikut:
        kaum     kadar kemiskinan    pendapatan purata

(%) keluarga sebulan

Melayu 64.8 œ172.00

Cina 26.0 œ394.00

India 39.2 œ304.00

Lain-lain 44.8 œ813.00
            Dari kajian Tahunan Hakmilik Syarikat-syarikat

Berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan

rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hakmilik

dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971

adalah seperti berikut:
         Pemilikan         Jumlah Pemilikan   %

( œ juta )

1. Bumiputera perseorangan 279.6 4.3

dan agensi amanah

a) Bumiputera Perseorangan 168.7 2.6

b) Agensi Amanah 110.9 1.7

2. Bukan Bumiputera 2,233.2 34.0

Warganegara asing 4,051.3 61.7

--------- -----

Jumlah 6,564.1 100.0

--------- -----
          Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun

1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut:
        Sektor        Melayu  Cina  India  Lain-lain

1.Pertanian 67.6 19.9 11.5 1.0

2.Perlombongan 32.1 58.7 8.5 0.7

3.Perniagaan/ 42.6 45.5 10.7 1.2

Perdagangan,

Pentadbiran Awam,

Pelajaran,

Pertahanan dan

Kemudahan Awam.
           Kepincangan di atas dipercayakan telah merupakan

suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 mei 1969.

Peristiwa ini merupakan satu perusuhan perkauman yang

telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan.

Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini

adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam

tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975)

untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang

wujud di Malaysia di antara kaum-kaum, di antara

wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang

sama.
 OBJEKTIF
        Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi

itu , kerajaan telah mengusahakan supaya satu

pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang

melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar

Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan

ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan

mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan,

penempatan dan sebagainya.
 STRATEGI PELAKSANAAN
        Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi

Baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi

serampang dua mata:

i. Mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan

memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua

rakyat tanpa mengira kaum.

ii. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan

seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut

fungsi-fungsi ekonomi.
    Membasmi kemiskinan    Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan

  perasaan tidak puashati di kalangan rakyat. Ianya bukan

  sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar.

  Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana

  masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar

  kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang

  tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha

  telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial

  ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya:
     i.  Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan

  rakyat yang menganggur.

  ii. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.

  iii. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di

  sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada

  sektor yang lebih lumayan.

  iv. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara

  kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan

  antara wilayah.

  v. Memodenkan kehidupan di luarbandar.

  vi. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan

  bumiputera.

  vii. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan

  komposisi kaum di Malaysia.

  viii. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat

  melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan

  kemudahan infra-struktur dan lain-lain.
     Penyusunan Semula Masyarakat  Adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang

  tahun 1990 pemilikan saham / ekonomi Malaysia akan

  melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara

  ini , di mana penyertaan Bumiputera sebanyak 30% , 40%

  bukan Bumiputera dan 30% terdiri dari pelabur-pelabur

  luar negeri.

  Dalam mencapai matlamat penyusunan semula

  Dasar Ekonomi Baru, strategi berikut telah disusun :
     i.  Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan

  golongan miskin melalui proses memodenkan kawasan

  luarbandar.
     ii. Mengurangkan keadaan yang tidak  seimbang dalam

  struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan

  cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi

  seluruhnya supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga

  buruh mencerminkan bilangan kaum.
     iii.Menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat

  Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan

  pertumbuhan ekonomi.
     iv. Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan  per-

  industrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera

  supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam

  tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi saperti MARA,

  Bank Pembangunan,Bank Bumiputera,Amanah Saham Nasional.
     v. Memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur

  melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA,KESEDAR,

  KEJORA dan sebagainya.
 Pencapaian 
     Pencapaian semasa dan masalah.  Beberapa kejayaan telah dapat dikesan semenjak Dasar

  Ekonomi Baru dilaksanakan dalam usaha mewujudkan

  perpaduan melalui penghapusan kemiskinan dan penyusunan

  semula masyarakat.

  Dari lapuran kajian separuh penggal Rancangan

  Malaysia Keempat telah menyatakan bahawa pendapatan

  purata sebenar isi keluarga telah bertambah baik

  seperti berikut:

  Melayu _ $ 290.00

  Cina _ $ 565.00

  India - $ 455.00
     Kadar kemiskinan juga telah menurun daripada 49.3 %

  pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar

  ini dijangka akan menurun kepada 16.7% pada tahun 1990.

  Dari segi menghapuskan pengenalan kaum mengikut

  bidang kerja, penglibatan Bumiputera dalam semua sektor

  didapati juga telah meningkat. Bilangan pekerja

  disektor pembuatan telah bertambah dari 29% kepada 33%

  dan di sektor perdagangan pula bertambah dari 23.5%

  kepada 34%. Sebanyak 28 buah bandar baru telah

  dibangunkan dalam kawasan pembangunan wilayah di Johor

  Tenggara, Kelantan Selatan, Pahang Tenggara, Jengka dan

  Terengganu Tengah.

  Agensi-agensi kerajaan yang dilantik untuk membantu

  Bumiputera di dalam soal perdagangan dan pemilikan

  ekonomi juga telah berjaya meningkatkan bilangan

  Bumiputera di sektor tersebut. Penyertaan bumiputera

  telah bertambah dari 4.3% atau 279.6 juta dalam tahun

  1971 kepada 12.4% atau $3273.7 juta dalam tahun 1980

  Bilangan bumiputera yang terlibat dalam perniagaan juga

  telah bertambah dari 25,000 orang kepada 62,000 orang

  pada tahun 1980.

  Memandangkan kepada hanya tinggal kira-kira 5 tahun

  sahaja lagi tempoh masa DEB, pencapaian DEB hingga kini

  tidaklah begitu memuaskan seperti yang dirangkakan.

  Sehingga tahun 1984 hanya 18% penyertaan Bumiputera

  sahaja yang tercapai. Usaha untuk menambahkan

  pendapatan golongan miskin yang terdiri dari

  pekebun-pekebun kecil, pekebun getah, nelayan serta

  penanam padi masih tidak begitu berjaya sepenuhnya.

  Kadar kemiskinan telah naik sedikit dari 29% pada tahun

  1980 kepada 30.2% semasa kajian semula Rancangan

  Malaysia Keempat dijalankan.

  Menyedari kepada hakikat-hakikat inilah, pihak

  kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar baru

  di dalam dan luar negeri saperti Dasar Pengswastaan,

  Persyarikatan Malaysia, Sogoshosa, Perindustrian Berat,

  Bersih, Cekap dan Amanah, Kepimpinan Melalui Teladan

  dan sebagainya dalam proses mempercepatkan pencapaian

  Dasar Ekonomi Baru itu. Dasar-dasar baru ini jika

  dipraktikkan dengan sepenuhnya akan memberi

  peluang-peluang yang lebih cerah untuk mencapai

  objektif negara iaitu perpaduan dan kemakmuran.
Penutup 
     Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamatkan perpaduan negara

  melalui prosespembasmian kemiskinan dan penyusunan

  semula masyarakat didalam konteks keselamatan negara

  yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan Dasar

  kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang

  dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan diatas.

  Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih

  dari kerajaan dan kakitangannya, malah ianya memerlukan

  perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari

  sektor swasta.

    Sumber : Pejabat Perdana Menteri

1 comment:

harlequin said...

lewl...as statistic shows, NEP is maybe just relevant in the 70's~

40 yers of implementation, but still the malays seem to be malfunctioned towards the nation growth for their economic value.

uncompetitive, meaning their(malay) participation in RnD, critical work field i.e medicine n law etc,are merely disillusioned for such IKS and local works for half a decade.

above all,NEP is not an act that need all MPs' approval for changes.it is just a policy or program under article 153 made by government for malay n bumiputera 'hak istimewa'.

it is a pity for malay n bumiputera
dats only look NEP as their only privilege right whilst not concerned that all malaysian are held together with the solidness of
the Constituency.

maybe not "lepas pergi",but to improvising NEP for more transparent in-making government policies.xD

p/s~saje nk komen.bored b4 pegi klas :p